AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 12, Number 12:7625-8263;2020
American Journal of Translational Research


Shi-Jun Jiang, Wei Wang: Research progress on the role of CaMKII in heart disease. Am J Transl Res 2020;12(12):7625-7639. (Full text, PDF).

Xiaojing Chen, Chengyuan Yu, Haijiao Jing, Chunxu Wang, Xinyi Zhao, Jinming Zhang, Shuoqi Zhang, Huan Liu, Rujuan Xie, Jialan Shi: COVID-19 associated thromboinflammation of renal capillary: potential mechanisms and treatment. Am J Transl Res 2020;12(12):7640-7656. (Full text, PDF).

Chuanjun Zhuo, Hongjun Tian, Tao Fang, Ranli Li, Yachen Li, Lingguang Kong, Ziyao Cai, Lidan Zheng, Xiaodong Lin, Ce Chen: Neural mechanisms underlying visual and auditory processing impairments in schizophrenia: insight into the etiology and implications for tailoring preventive and therapeutic interventions. Am J Transl Res 2020;12(12):7657-7669. (Full text, PDF).

Junjie Wang, Jiali Li, Deye Song, Jiangdong Ni, Muliang Ding, Jun Huang, Mingming Yan: AMPK: implications in osteoarthritis and therapeutic targets. Am J Transl Res 2020;12(12):7670-7681. (Full text, PDF).

Chen Xue, Longxian Lv, Jiangwen Jiang, Lanjuan Li: Promising long noncoding RNA DLX6-AS1 in malignant tumors. Am J Transl Res 2020;12(12):7682-7692. (Full text, PDF).

Xueyao Li, Gangyang Wang, Zhengdong Cai, Wei Sun: Immunotherapeutic strategies for sarcoma: current perspectives. Am J Transl Res 2020;12(12):7693-7701. (Full text, PDF).

Tapan Kumar Mohanta, Pietro Arina, Nanaocha Sharma, Paola Defilippi: Role of azithromycin in antiviral treatment: enhancement of interferon-dependent antiviral pathways and mitigation of inflammation may rely on inhibition of the MAPK cascade? Am J Transl Res 2020;12(12):7702-7708. (Full text, PDF).

Chang Fan, Xiaoya Cui, Sen Chen, Shaopeng Huang, Hui Jiang: LncRNA LOC100912373 modulates PDK1 expression by sponging miR-17-5p to promote the proliferation of fibroblast-like synoviocytes in rheumatoid arthritis. Am J Transl Res 2020;12(12):7709-7723. (Full text, PDF).

Qingmei Chen, Jun Ke, Xiuying Cai, Haiwei Sun, Zhiguo Chen, Li Li, Min Su, Qi Fang: GABA-induced motor improvement following acute cerebral infarction. Am J Transl Res 2020;12(12):7724-7736. (Full text, PDF).

Lara Bou Khzam, Ni-Huiping Son, Adam E Mullick, Nada A Abumrad, Ira J Goldberg: Endothelial cell CD36 deficiency prevents normal angiogenesis and vascular repair. Am J Transl Res 2020;12(12):7737-7761. (Full text, PDF).

Hong-Ye Jiang, Gang Ning, Yen-Sheng Wang, Wei-Biao Lv: Ahypoxia-related signature enhances the prediction of the prognosis in hepatocellular carcinoma patients and correlates with sorafenib treatment response. Am J Transl Res 2020;12(12):7762-7781. (Full text, PDF).

Xisheng Li, Lidong Ning, Qingmei Zhang, Yingying Ge, Chang Liu, Shuiqing Bi, Xia Zeng, Weixia Nong, Song Wu, Gaoshui Guo, Shaowen Xiao, Bin Luo, Xiaoxun Xie: Expression profile of ACTL8, CTCFL, OIP5 and XAGE3 in glioma and their prognostic significance: a retrospective clinical study. Am J Transl Res 2020;12(12):7782-7796. (Full text, PDF).

Young-Lan Park, Jung-Ho Choi, Sun-Young Park, Hyung-Hoon Oh, Dong-Ho Kim, Yoon-Jin Seo, Jae-Kyoung So, Kaeun Song, Min-Seok Cho, Min-Woo Chung, Ji-Yun Hong, Ki-Hyun Kim, Eun Myung, Dae-Seong Myung, Sung-Bum Cho, Wan-Sik Lee, Daeho Park, Young-Eun Joo: Engulfment and cell motility 1 promotes tumor progression via the modulation of tumor cell survival in gastric cancer. Am J Transl Res 2020;12(12):7797-7811. (Full text, PDF).

Lingpeng Kong, Yong Han, Qingsen Lu, Dongsheng Zhou, Bomin Wang, Dawei Wang, Wupeng Zhang, Hao Xiang, Mingzhen Li, Fu Wang: Polydopamine coating with static magnetic field promotes the osteogenic differentiation of human bone-derived mesenchymal stem cells on three-dimensional printed porous titanium scaffolds by upregulation of the BMP-Smads signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(12):7812-7825. (Full text, PDF).

Shuxia Yu, Bin Li, Jinghua Hao, Xiuju Shi, Jian Ge, Hongwei Xu: Correlation of Hypoxia-inducible facto-1α and C-reactive protein with disease evaluation in patients with ulcerative colitis. Am J Transl Res 2020;12(12):7826-7835. (Full text, PDF).

Ze-Yi Li, Cui Liang, Ming Ding, Xiang-Qin Weng, Yan Sheng, Jing Wu, Hao Lu, Xun Cai: Enzastaurin enhances ATRA-induced differentiation of acute myeloid leukemia cells. Am J Transl Res 2020;12(12):7836-7854. (Full text, PDF).

Qiang Zhao, Ying-Hong Lu, Xin Wang, Xue-Jun Zhang: Circ_USP36/miR-182-5p/KLF5 axis regulates the ox-LDL-induced injury in human umbilical vein smooth muscle cells. Am J Transl Res 2020;12(12):7855-7869. (Full text, PDF).

Le Kang, Ze-Hua Zhang, Ying Zhao: SCAMP3 is regulated by miR-128-3p and promotes the metastasis of hepatocellular carcinoma cells through EGFR-MAPK p38 signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(12):7870-7884. (Full text, PDF).

Hanfei Tang, Song Xue, Gefei Zhao, Chao Fang, Liang Cai, Zhenyu Shi, Weiguo Fu, Ruizhe Qian, Pengfei Zhang, Xiao Tang, Daqiao Guo: CLOCK disruption aggravates carotid artery stenosis through endoplasmic reticulum stress-induced endothelial-mesenchymal transition. Am J Transl Res 2020;12(12):7885-7898. (Full text, PDF).

Chuang Yang, Minghua Wang, Junde Zhou, Qiang Chi: MicroRNA-335 targets the MEK/ERK pathway to regulate the proliferation and metastasis of colon cancer. Am J Transl Res 2020;12(12):7899-7907. (Full text, PDF).

Ran Gao, Xueli Niu, Lili Zhu, Ruiqun Qi, Liang He: iTRAQ quantitative proteomic analysis differentially expressed proteins and signal pathways in henoch-schönlein purpura nephritis. Am J Transl Res 2020;12(12):7908-7922. (Full text, PDF).

Liang Gui, Qiang Xu, Juju Huang, Gaojue Wu, Hong Tang, Li Hui, Ping Hua, Lili Zhang, Yingwei Zhu: CYP2J2 promotes the development of hepatocellular carcinoma by increasing the EETs production to improve HIF-1α stability. Am J Transl Res 2020;12(12):7923-7937. (Full text, PDF).

Xiaojie Wang, Pan Chi: Reactivation of oncogenes involved in G1/S transcription and apoptosis pathways by low dose decitabine promotes HT29 human colon cancer cell growth in vitro. Am J Transl Res 2020;12(12):7938-7952. (Full text, PDF).

Wenzhou Liu, Yanbo Chen, Gang Zeng, Tao Yang, Weidong Song: INSR mediated by transcription factor KLF4 and DNA methylation ameliorates osteoarthritis progression via inactivation of JAK2/STAT3 signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(12):7953-7967. (Full text, PDF).

Hongxuan Feng, Qian Gui, Wei Zhu, Guanhui Wu, Xiaofeng Dong, Mingqiang Shen, Hailong Luo, Shouru Xue, Qingzhang Cheng: Long-noncoding RNA Peg13 alleviates epilepsy progression in mice via the miR-490-3p/Psmd11 axis to inactivate the Wnt/β-catenin pathway. Am J Transl Res 2020;12(12):7968-7981. (Full text, PDF).

Yi Xiang, Jianqiao Peng, Hao Nie, Baiqing Ou: In vitro investigation of protective mechanisms of triptolide against coronary heart disease by regulating miR-24-3p-BCL2L11 axis and PPARs-PGC1α pathway. Am J Transl Res 2020;12(12):7982-7994. (Full text, PDF).

Enbo Zhan, Wei Cao, Xiaoying Fan, Ruoxi Zhang, Hongwei Du, Yousheng Xu, Lili Li, Nana Dong, Shaojun Li: Decreased expression of adenosine receptor 2B confers cardiac protection against ischemia via restoring autophagic flux. Am J Transl Res 2020;12(12):7995-8006. (Full text, PDF).

Yajun Qi, Yin Ying, Jie Zou, Qilu Fang, Xiaohong Yuan, Yingying Cao, Yunfang Cai, Shuang Fu: Kaempferol attenuated cisplatin-induced cardiac injury via inhibiting STING/NF-κB-mediated inflammation. Am J Transl Res 2020;12(12):8007-8018. (Full text, PDF).

Biao Wang, Yuhang Wang, Qinpeng Zhao, He Zhao, Yongyuan Zhang, Yi Zhan, Liang Yan, Dingjun Hao: Pediculoplasty combined with vertebroplasty for the treatment of Kummell’s disease without neurological impairment: robot-assisted and fluoroscopy-guided. Am J Transl Res 2020;12(12):8019-8029. (Full text, PDF).

Hao Wu, Xue-Hui Sun, Wen-Ting Hu, Ling Zhang: Preservation of level IIb lymph nodes during supraomohyoid neck dissection for clinically node-negative oral squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(12):8030-8039. (Full text, PDF).

Mi Wang, Min Gao, Senbiao Fang, Ruoqian Zheng, Daoquan Peng, Qin Luo, Bilian Yu: L51P, a novel mutation in the PAS domain of hERG channel, confers long QT syndrome by impairing channel activation. Am J Transl Res 2020;12(12):8040-8049. (Full text, PDF).

Dingyu Wang, Zhongcheng Shen, Shuai Yang, Bo Zhang, Yanzhang Li, Yin Fang, Chen Jiao, Qinwei Guo, Weiguang Zhang, Dong Jiang: A novel transverse talar tunnel achieved less vessel damage and better drilling safety for ATFL reconstruction: a cadaveric study with three-dimensional microCT. Am J Transl Res 2020;12(12):8050-8058. (Full text, PDF).

Shuang Ren, Zhenlong Liu, Yanfang Jiang, Qingyang Meng, Jingxian Zhu, Zhenxing Shao, Xiaoqing Hu, Xi Gong, Yingfang Ao: A digital method of measuring cartilage defects under an arthroscope. Am J Transl Res 2020;12(12):8059-8066. (Full text, PDF).

Shuai Yang, Jingling Zhao, Shixin Huang, Bin Shu, Ronghua Yang, Lei Chen, Yingbin Xu, Julin Xie, Xusheng Liu, Ji Jia, Shaohai Qi: Reduced hydration-induced decreased caveolin-1 expression causes epithelial-to-mesenchymal transition. Am J Transl Res 2020;12(12):8067-8083. (Full text, PDF).

Ling Zhao, Linjuan Huang, Jing Zhang, Jiaming Fan, Fang He, Xia Zhao, Hao Wang, Qing Liu, Deyao Shi, Na Ni, William Wagstaff, Mikhail Pakvasa, Kai Fu, Andrew B Tucker, Connie Chen, Russell R Reid, Rex C Haydon, Hue H Luu, Le Shen, Hongbo Qi, Tong-Chuan He: The inhibition of BRAF activity sensitizes chemoresistant human ovarian cancer cells to paclitaxel-induced cytotoxicity and tumor growth inhibition. Am J Transl Res 2020;12(12):8084-8098. (Full text, PDF).

Liang Zhou, Jiaqian Wang, Jiali Zhao, Feng Kuai, Huilin Yang: Shikonin promotes osteogenesis and suppresses osteoclastogenesis in vitro. Am J Transl Res 2020;12(12):8099-8110. (Full text, PDF).

Qian-Juan Fang, Bing-Huan Chi, Qi-Cheng Lin, Chen-Miao Huang, Shao-Wu Jin, Jia-Jing Cai, Ke Nan, Yuan Han, Yuan-Xiang Tao, Hong Cao, Jun Li: Surgery-induced downregulation of hippocampal sirtuin-1 contributes to cognitive dysfunction by inhibiting autophagy and activating apoptosis in aged mice. Am J Transl Res 2020;12(12):8111-8122. (Full text, PDF).

Hanlu Wang, Sen Dai, Jianhui Zhang, Yi Li, Yumian Gan, Tao Lu, Yaobin Zhu, Jiabin Wu, Ning Lin, Faqiang Tang, Jiewei Luo: Analysis of mutations in six Chinese families with autosomal dominant polycystic kidney disease. Am J Transl Res 2020;12(12):8123-8136. (Full text, PDF).

Xiaoqing Ma, Yan Li, Ji Wen, Yu Zhao: m6A RNA methylation regulators contribute to malignant development and have a clinical prognostic effect on cervical cancer. Am J Transl Res 2020;12(12):8137-8146. (Full text, PDF).

Yujian Dai, Jinshan Li, Mingyang Li, Zhihui Liu, Jiao Liu, Liyou An, Fuliang Du: Methyl-CpG-binding domain 3 (Mbd3) is an important regulator for apoptosis in mouse embryonic stem cells. Am J Transl Res 2020;12(12):8147-8161. (Full text, PDF).

Junming Xu, Jinyan Zhang, Lei Li, Jieqi Mao, Tiangeng You, Yang Li: SOX12 expression is associated with progression and poor prognosis in human breast cancer. Am J Transl Res 2020;12(12):8162-8174. (Full text, PDF).

Hengchang Li, Jian Li, Qian Yu, Chunling Dai, Jinhua Gu, Shengwei Peng, Khalid Iqbal, Fei Liu, Cheng-Xin Gong: Sevoflurane-induced neuronal apoptosis in neonatal mice is prevented with intranasal administration of insulin. Am J Transl Res 2020;12(12):8175-8184. (Full text, PDF).

Dongdong Tang, Chuan Xu, Hao Geng, Yang Gao, Huiru Cheng, Xiaoqing Ni, Xiaojin He, Yunxia Cao: A novel homozygous mutation in the meiotic gene MSH4 leading to male infertility due to non-obstructive azoospermia. Am J Transl Res 2020;12(12):8185-8191. (Full text, PDF).

Yu Zhao, Fuxiang Wang, Gaolei Dong, Qi Sheng, Shiyan Feng: A disease progression prediction model and nervous system symptoms in coronavirus disease 2019 patients. Am J Transl Res 2020;12(12):8192-8207. (Full text, PDF).

Erkan Dogan, Eylem Sevinc: The vitamin D status and serum eosinophilic cationic protein levels in infants with cow’s milk protein allergy. Am J Transl Res 2020;12(12):8208-8215. (Full text, PDF).

Tatiane Piedade de Souza, Darlen Cardoso de Carvalho, Alayde Viera Wanderley, Sweny Marinho Fernandes, Juliana Carla Gomes Rodrigues, Amanda Cohen-Paes, Marianne Rodrigues Fernandes, Fernando Augusto Rodrigues Mello Junior, Lucas Favacho Pastana, Lui Wallacy Morikawa Souza Vinagre, Artur Luiz da Costa Silva, Paulo Pimentel de Assumpção, Sidney Santos, André Salim Khayat, Ney Pereira Carneiro dos Santos: Influence of variants of the drosha, mir499a, and mir938 genes on susceptibility to acute lymphoblastic leukemia in an admixed population from the brazilian amazon. Am J Transl Res 2020;12(12):8216-8224. (Full text, PDF).

Hongyu Gao, Ying Sun, Jiawen Chen, Hong Jin, Wei Yang: Long non-coding RNA AFAP1-AS1 promotes cell growth and inhibits apoptosis by binding to specific proteins in germinal center B-cell-like diffuse large B-cell lymphoma. Am J Transl Res 2020;12(12):8225-8246. (Full text, PDF, Tables S2, S3).

Han Fu, Zhe Zhang, Ying Dai, Shunmin Liu, Enqing Fu: Brequinar inhibits enterovirus replication by targeting biosynthesis pathway of pyrimidines. Am J Transl Res 2020;12(12):8247-8255. (Full text, PDF).

Wen Jiang, Bin Zheng, Xin-Hua Zhang, Ling-Yan Yue, Chan Liu, Dong Ma, Zhan Yang, Jin-Kun Wen: Tongxinluo inhibits neointimal formation by regulating the expression and post-translational modification of KLF5 in macrophages: Am J Transl Res. 2016; 8(11): 4778-4790. Am J Transl Res 2020;12(12):8256-8258. (Full text, PDF).

Qiu Wei, Zhenqiang Zhang, Jing Luo, Jinliang Kong, Yudi Ding, Yiqiang Chen, Ke Wang: Insulin treatment enhances pseudomonas aeruginosa biofilm formation by increasing intracellular cyclic di-GMP levels, leading to chronic wound infection and delayed wound healing: Am J Transl Res. 2019; 11(6): 3261-3279. Am J Transl Res 2020;12(12):8259-8261. (Full text, PDF).

Qian Zhao, Bing Han, Ying Zhang, Ke Su, Chunfang Wang, Panpan Hai, Aiping Bian, Ruixia Guo: Effect of miR-194-5p regulating STAT1/mTOR signaling pathway on the biological characteristics of ectopic endometrial cells from mice: Am J Transl Res. 2020; 12(10): 6136-6148. Am J Transl Res 2020;12(12):8262-8263. (Full text, PDF).