AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 12, Number 7:3089-4093;2020
American Journal of Translational Research


Junji Chen, Ziwei Zeng, Liang Huang, Shuangling Luo, Jianghui Dong, Fiona H Zhou, Kun Zhou, Liping Wang, Liang Kang: Photothermal therapy technology of metastatic colorectal cancer. Am J Transl Res 2020;12(7):3089-3115. (Full text, PDF).

Di Sun, Mingzhu Bai, Yanyu Jiang, Meiyan Hu, Sufang Wu, Wenxin Zheng, Zhenbo Zhang: Roles of follicle stimulating hormone and its receptor in human metabolic diseases and cancer. Am J Transl Res 2020;12(7):3116-3132. (Full text, PDF).

Siqi Yuan, Ping Wang, Xin Zhou, Jinjin Xu, Shenao Lu, Yan Chen, Yingjian Zhang: Differential proteomics mass spectrometry of melanosis coli. Am J Transl Res 2020;12(7):3133-3148. (Full text, PDF).

Jiachen Liu, Qiwen Wu, Jing Shi, Weihua Guo, Xingjun Jiang, Bolun Zhou, Caiping Ren: LILRB4, from the immune system to the disease target. Am J Transl Res 2020;12(7):3149-3166. (Full text, PDF).

Lijun Li, Yipeng Zhang, Changchun Zeng: Update on the epidemiology, genetics, and therapeutic options of hyperuricemia. Am J Transl Res 2020;12(7):3167-3181. (Full text, PDF).

Tingting Qiang, Yiping Li, Xiaowen Xu, Wenyong Lin, Xiaolong Wang: Effect of herbs for treating coronary heart disease on the CYP450 enzyme system and transporters. Am J Transl Res 2020;12(7):3182-3197. (Full text, PDF).

Kangsheng Liu, Hua Tong, Taiping Li, Xiangdong Wang, Yajun Chen: Research progress in molecular biology related quantitative methods of MicroRNA. Am J Transl Res 2020;12(7):3198-3211. (Full text, PDF).

Qiuxian Zheng, Jia Xu, Xinyu Gu, Fengtian Wu, Jingwen Deng, Xiaopeng Cai, Gang Wang, Guojun Li, Zhi Chen: Immune checkpoint targeting TIGIT in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(7):3212-3224. (Full text, PDF).

Kangsheng Liu, Hua Tong, Taiping Li, Yajun Chen, Xiaodong Mao: Potential value of circulating tumor DNA in gynecological tumors. Am J Transl Res 2020;12(7):3225-3233. (Full text, PDF).

Yulin Zhang, Xiaolan Ouyang, Shuang You, Heng Zou, Xiaoyan Shao, Guanghui Zhang, Chanyu Zhang, Lina Hu: Effect of human amniotic epithelial cells on ovarian function, fertility and ovarian reserve in primary ovarian insufficiency rats and analysis of underlying mechanisms by mRNA sequencing. Am J Transl Res 2020;12(7):3234-3254. (Full text, PDF).

Pei-Hsun Sung, Chi-Wen Luo, John Y Chiang, Hon-Kan Yip: The combination of G9a histone methyltransferase inhibitors with erythropoietin protects heart against damage from acute myocardial infarction. Am J Transl Res 2020;12(7):3255-3271. (Full text, PDF).

Sheung-Fat Ko, Kuan-Hung Chen, Christopher Glenn Wallace, Chih-Chao Yang, Pei-Hsun Sung, Pei-Lin Shao, Yi-Chen Li, Yen-Ta Chen, Hon-Kan Yip: Protective effect of combined therapy with hyperbaric oxygen and autologous adipose-derived mesenchymal stem cells on renal function in rodent after acute ischemia-reperfusion injury. Am J Transl Res 2020;12(7):3272-3287. (Full text, PDF).

Jing Zhao, Lei Li, Gaoli Fang: Salvianolic acid A attenuates cerebral ischemia/reperfusion injury induced rat brain damage, inflammation and apoptosis by regulating miR-499a/DDK1. Am J Transl Res 2020;12(7):3288-3301. (Full text, PDF).

Shefeng Zheng, Jinnv Liu, Zhangjian Zhao, Ruifang Song: Role of STAT3/mTOR pathway in chronic kidney injury. Am J Transl Res 2020;12(7):3302-3310. (Full text, PDF).

Guang Wang, Jia-Qi Lu, Yong Ding, Tonghua Zhang, Jin-Huan Song, Denglu Long, Jianxin Liang, Xin Cheng, Zhenpeng Si, Guolong Qi, Xiaohua Jiang, Xuesong Yang: Baicalin rescues hyperglycemia-induced neural tube defects via targeting on retinoic acid signaling. Am J Transl Res 2020;12(7):3311-3328. (Full text, PDF).

Chao Lu, Xiao Dong, Wen Peng Yu, Jing Li Ding, Wei Yang, Yi Gong, Ji Chun Liu, Yan Hua Tang, Jian Jun Xu, Jian Liang Zhou: Inorganic phosphate-osteogenic induction medium promotes osteogenic differentiation of valvular interstitial cells via the BMP-2/Smad1/5/9 and RhoA/ROCK-1 signaling pathways. Am J Transl Res 2020;12(7):3329-3345. (Full text, PDF).

Guocheng Huang, Yulin Lai, Xiang Pan, Liang Zhou, Jing Quan, Liwen Zhao, Zuwei Li, Canbin Lin, Jingyao Wang, Hang Li, Haichao Yuan, Yu Yang, Yongqing Lai, Liangchao Ni: Tumor suppressor miR-33b-5p regulates cellular function and acts a prognostic biomarker in RCC. Am J Transl Res 2020;12(7):3346-3360. (Full text, PDF).

Jing Huai, Guan-Lin Li, Li Lin, Jing-Mei Ma, Hui-Xia Yang: Phosphoproteomics reveals the apoptotic regulation of aspirin in the placenta of preeclampsia-like mice. Am J Transl Res 2020;12(7):3361-3375. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Yanjie You, Feihu Bai, Haijun Li, Yuhong Ma, Li Yao, Jinpeng Hu, Yonggang Tian: Prognostic value and therapeutic implications of ZHX family member expression in human gastric cancer. Am J Transl Res 2020;12(7):3376-3388. (Full text, PDF).

Xiaosheng Tan, Lingjuan Sun, Qin Li, Changxing Qi, Cheng Fu, Hucheng Zhu, Xi Yang, Hao Feng, Yakun Li, Yonghui Zhang, Gang Chen: Secoemestrin C inhibits activation of NKT/conventional T cells and protects against concanavalin A-induced autoimmune hepatitis in mice. Am J Transl Res 2020;12(7):3389-3401. (Full text, PDF).

Guangliang Xie, Shusu Liu, Qiannan Zhang, Wenli Zhang, Lin Zhu, Yanmin Zhang, Qing Yu: The effect of hepcidin in rats with renal ischemia/reperfusion injury. Am J Transl Res 2020;12(7):3402-3411. (Full text, PDF).

Ngonidzashe B Madungwe, Yansheng Feng, Abdulhafiz Imam Aliagan, Nathalie Tombo, Ferdinand Kaya, Jean C Bopassa: Inner mitochondrial membrane protein MPV17 mutant mice display increased myocardial injury after ischemia/reperfusion. Am J Transl Res 2020;12(7):3412-3428. (Full text, PDF).

Fanfan Xu, Ziwei Ji, Leye He, Mengxia Chen, Hao Chen, Qian Feng, Buyuan Dong, Xingyi Yang, Lei Jiang, Rong Jin: Downregulation of LINC01021 by curcumin analog Da0324 inhibits gastric cancer progression through activation of P53. Am J Transl Res 2020;12(7):3429-3444. (Full text, PDF).

Jun Xu, Yiwen Zhang, Xuemei Wang, Xinhua Ren, Yulan Liu: Changes and roles of intestinal fungal microbiota in coronary heart disease complicated with nonalcoholic fatty liver disease. Am J Transl Res 2020;12(7):3445-3460. (Full text, PDF).

Qing Li, Jing-Cao Huang, Dian-Ying Liao, Yu Wu: Chidamide plus decitabine synergistically induces apoptosis of acute myeloid leukemia cells by upregulating PERP. Am J Transl Res 2020;12(7):3461-3475. (Full text, PDF).

Haihu Hao, Li Wang, Qiang Liu, Dou Wu, Hao Xing: LncRNA small nucleolar RNA host gene 8 promotes cell growth and migration of osteosarcoma in vitro and in vivo by functioning as a ceRNA of microRNA-876-5p. Am J Transl Res 2020;12(7):3476-3488. (Full text, PDF).

Lan-Sheng Zhu, Yan-Ling Wang, Rui Li, Xiao-Ting Xu, Kun-Yang Li, Chun-Ran Zuo: circ_BICD2 acts as a ceRNA to promote tumor progression and Warburg effect in oral squamous cell carcinoma by sponging miR-107 to enhance HK2. Am J Transl Res 2020;12(7):3489-3500. (Full text, PDF).

Yuanyuan Zong, Yazhou Zhang, Dongsheng Hou, Jiawen Xu, Fengyun Cui, Yejun Qin, Xichao Sun: The lncRNA XIST promotes the progression of breast cancer by sponging miR-125b-5p to modulate NLRC5. Am J Transl Res 2020;12(7):3501-3511. (Full text, PDF).

Youjia Zeng, Bing Zhang, Xinhui Liu, Liangping He, Taifen Wang, Xuewen Yu, Yuqi Kang, Shunmin Li: Astragaloside IV alleviates puromycin aminonucleoside-induced podocyte cytoskeleton injury through the Wnt/PCP pathway. Am J Transl Res 2020;12(7):3512-3521. (Full text, PDF).

Yun Zhang, Gang Han, Yu Cao, Yanyan Zhang, Xu Zhang, Hangjun Gong: Solasonine inhibits gastric cancer proliferation and enhances chemosensitivity through microRNA-486-5p. Am J Transl Res 2020;12(7):3522-3530. (Full text, PDF).

Abdullah M Alnuqaydan: Targeting micro-RNAs by natural products: a novel future therapeutic strategy to combat cancer. Am J Transl Res 2020;12(7):3531-3556. (Full text, PDF).

Cai-Xia Wang, Hui-Fang Xiong, Shuang Wang, Jing Wang, Xin Nie, Qian Guo, Xiao Li, Yue Qi, Juan-Juan Liu, Bei Lin: Overexpression of TEM8 promotes ovarian cancer progression via Rac1/Cdc42/JNK and MEK/ERK/STAT3 signaling pathways. Am J Transl Res 2020;12(7):3557-3576. (Full text, PDF).

Shuguang Pan, Ying Hu, Mengjia Hu, Hongmei Jian, Mo Chen, Lang Gan, Ping Zheng, Yu He, Junping Wang: Platelet-derived PDGF promotes the invasion and metastasis of cholangiocarcinoma by upregulating MMP2/MMP9 expression and inducing EMT via the p38/MAPK signalling pathway. Am J Transl Res 2020;12(7):3577-3595. (Full text, PDF).

Xinping Gao, Qing Li, Guobin Chen, Haipeng He, Ying Ma: MAGEA3 promotes proliferation and suppresses apoptosis in cervical cancer cells by inhibiting the KAP1/p53 signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(7):3596-3612. (Full text, PDF).

Jing Lin, Zhiqiang Xie, Bin Lan, Zengqing Guo, Wei-Feng Tang, Chao Liu, Sheng Zhang, Gang Chen, Fang Guo, Yu Chen: Investigation of Leptin and its receptor (LEPR) for single nucleotide polymorphisms in colorectal cancer: a case-control study involving 2,306 subjects. Am J Transl Res 2020;12(7):3613-3628. (Full text, PDF).

Xu Liu, Yixian Guo, Chen Huang, Danhua Xu, Chunchao Zhu, Jia Xu, Zizhen Zhang, Yanying Shen, Wenyi Zhao, Gang Zhao: FOXP3+ Tregs exhibit different infiltrating status and predict a distinct prognosis in primary lesions and hepatic metastases in stage III&IV advanced gastric cancer. Am J Transl Res 2020;12(7):3629-3644. (Full text, PDF).

Xiang Pan, Tao He, Xiqi Peng, Hang Li, Fangting Zhang, Yongqing Lai: miR-638 acts as an oncogene and predicts poor prognosis in renal cell carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(7):3645-3659. (Full text, PDF).

Jing Du, Xiufeng Lin, Riran Wu, Zixuan Gao, Yan Du, Yuechan Liao, Song Quan: miR-424 suppresses proliferation and promotes apoptosis of human ovarian granulosa cells by targeting Apelin and APJ expression. Am J Transl Res 2020;12(7):3660-3673. (Full text, PDF).

Shuai Feng, Le Yang, Lian Hui, Yangtuo Luo, Zhengde Du, Wei Xiong, Ke Liu, Xuejun Jiang: Long-term exposure to low-intensity environmental noise aggravates age-related hearing loss via disruption of cochlear ribbon synapses. Am J Transl Res 2020;12(7):3674-3687. (Full text, PDF).

Qing-Shuai Yu, Hao-Ran Xin, Rong-Lin Qiu, Zhong-Liang Deng, Fang Deng, Zheng-Jian Yan: Niclosamide: drug repurposing for human chondrosarcoma treatment via the caspase-dependent mitochondrial apoptotic pathway. Am J Transl Res 2020;12(7):3688-3701. (Full text, PDF).

Quan-Bo Zhang, Rui-Fan Ye, Long-Yun Ye, Qi-Yu Zhang, Ning-Gao Dai: Isocorydine decrease gemcitabine-resistance by inhibiting epithelial-mesenchymal transition via STAT3 in pancreatic cancer cells. Am J Transl Res 2020;12(7):3702-3714. (Full text, PDF).

Shouxing Duan, Xuan Zhang, Xuewu Jiang, Yao Xie, Lian Zheng, Bingna Zhang, Wenfeng Xiao, Xinquan Xie, Xiaojun Xie, Jianhong Li, Shuhua Ma: RXFP2 as novel potential biomarker for abnormal differentiation induced by diethylstilbestrol in the gubernaculum of fetal mice. Am J Transl Res 2020;12(7):3715-3727. (Full text, PDF).

Sen-Ei Shai, Yi-Ling Lai, Yi-Wen Hung, Chi-Wei Hsieh, Brian J Huang, Kuo-Chih Su, Chun-Hsiang Wang, Shih-Chieh Hung: De novo cartilage growth after implantation of a 3-D-printed tracheal graft in a porcine model. Am J Transl Res 2020;12(7):3728-3740. (Full text, PDF).

Dabei Tang, Jianli Ma, Zhong Chu, Xiaowei Wang, Wenhui Zhao, Qingyuan Zhang: Apatinib-induced NF-κB inactivation sensitizes triple-negative breast cancer cells to doxorubicin. Am J Transl Res 2020;12(7):3741-3753. (Full text, PDF).

Zihao Jia, Hao Li, Runfeng Cao, Kaiyan Xiao, Jia Lu, Dandan Zhao, Zongxin Wang, Yongjun Zhang, Jie Chen, Wei Zhang, Ru Chen: Electrospun nanofibrous membrane of fish collagen/polycaprolactone for cartilage regeneration. Am J Transl Res 2020;12(7):3754-3766. (Full text, PDF).

Depei Li, Hao Duan, Pingping Jiang, Xiaobing Jiang, Zhenqiang He, Chengcheng Guo, Yonggao Mou: Trend and socioeconomic disparities in survival outcome of metastatic melanoma after approval of immune checkpoint inhibitors: a population-based study. Am J Transl Res 2020;12(7):3767-3779. (Full text, PDF).

Simin Ma, Kai Qin, Hui Ouyang, Huifen Zhu, Ping Lei, Guanxin Shen: HBV infection exacerbates PTEN defects in hepatocellular carcinoma through upregulation of miR-181a/382/362/19a. Am J Transl Res 2020;12(7):3780-3791. (Full text, PDF).

Wei Hu, Ye Li, Lingzhi Zhang, Qingfeng Cai, Guanfu Wang, Xiaoming Hu: A novel model of acute closed ventral spinal cord injury and its pathological changes in rats. Am J Transl Res 2020;12(7):3792-3802. (Full text, PDF).

Wang Zhou, Yuan Zhou, Miqun Wang, Cheng Qian, Cancan Wang, Jiani Tang, Zhenyuan Cai, Wei Dai, Xiang Zhu: Pharmacological inhibition of CXCR2 alleviates neuropathic pain by inactivating microglia in a rat L5 spinal nerve ligation model. Am J Transl Res 2020;12(7):3803-3812. (Full text, PDF).

Zhougui Ling, Zhongwei Wen, Zhenming Tang, Jifei Chen, Shanyin Mo, Xiaomou Wei, Zhuojun Hu: LncRNA TGFB2-AS1 regulates lung adenocarcinoma progression via act as a sponge for miR-340-5p to target EDNRB expression. Am J Transl Res 2020;12(7):3813-3821. (Full text, PDF).

Lu Han, Aping Wu, Qing Li, Zhen Xia, Yanqing Wu, Kui Hong, Zirong Xia, Juxiang Li: Homocysteine-induced electrical remodeling via the mediation of IP3R1/Nav1.5 signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(7):3822-3841. (Full text, PDF).

Yun Hu, Kun Deng, Meihong Pan, Shanyan Liu, Wenda Li, Jialu Huang, Jinwei Yao, Jianhong Zuo: Down-regulation of PCK2 inhibits the invasion and metastasis of laryngeal carcinoma cells. Am J Transl Res 2020;12(7):3842-3857. (Full text, PDF).

Zhou Jiang, Shu Li, Meng-Jiao Han, Guo-Ming Hu, Pu Cheng: High expression of NSUN5 promotes cell proliferation via cell cycle regulation in colorectal cancer. Am J Transl Res 2020;12(7):3858-3870. (Full text, PDF).

Xiuming Zhang, Zheng Kang, Xiaodong Xie, Wei Qiao, Lei Zhang, Zhen Gong, Yan Chen, Wenrong Shen: Silencing of HIF-1α inhibited the expression of lncRNA NEAT1 to suppress development of hepatocellular carcinoma under hypoxia. Am J Transl Res 2020;12(7):3871-3883. (Full text, PDF).

Jianping Che, Xudong Yao, Chunguang Wang, Junhua Zheng, Changcheng Guo: Hypoxia promoted renal cell carcinoma cell migration through regulating lncRNA-ENST00000574654.1. Am J Transl Res 2020;12(7):3884-3894. (Full text, PDF).

Yiming Ma, Zhao Hu, Dan Yang, Li Li, Luqiao Wang, Jianming Xiao, Xingyu Cao, Yunke Shi, Hongyan Cai: Extracorporeal cardiac shock waves therapy promotes function of endothelial progenitor cells through PI3K/AKT and MEK/ERK signaling pathways. Am J Transl Res 2020;12(7):3895-3905. (Full text, PDF).

Ren-Jie Zhang, Hui-Min Li, Hai Gao, Chong-Yu Jia, Tao Xing, Cai-Liang Shen: Associations between the hounsfield unit values of different trajectories and bone mineral density of vertebrae: cortical bone and traditional trajectories. Am J Transl Res 2020;12(7):3906-3916. (Full text, PDF).

Wei Jiang, Yan Lin, Ronak Naveenchandra Kotian, Wen-Qing Xie, Yu-Sheng Li, Guang-Heng Li, Xin-Jia Hu, Jin-Hu Xie, Wen-Tao Liu, Xiao-Ming Zhang: A novel reduction device for the minimally invasive treatment of femoral shaft fractures. Am J Transl Res 2020;12(7):3917-3925. (Full text, PDF).

Xing-Chen Li, Yuan Cheng, Xiao Yang, Jing-Yi Zhou, Yang-Yang Dong, Bo-Qiang Shen, Jia-Qi Wang, Li-Jun Zhao, Zhi-Qi Wang, Xiao-Ping Li, Jian-Liu Wang: Decreased expression of TRPM4 is associated with unfavorable prognosis and aggressive progression of endometrial carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(7):3926-3939. (Full text, PDF).

Zixuan He, Shuo Wang, Guoliang Qiao, Xiaoli Wang, Xinna Zhou, Siyu Zhu, Yanhua Yuan, Michael A Morse, Amy Hobeika, Jun Ren, Herbert Kim Lyerly: Clinical efficacy of intra-cavitary infusions of autologous dendritic cell/cytokine-induced killer cell products for the treatment of refractory malignant pleural effusions and ascites. Am J Transl Res 2020;12(7):3940-3952. (Full text, PDF).

Feng Guo, Shanqing Li, Chao Guo, Xiaohui Xu, Xiaoyun Zhou, Dongjie Ma, Zhili Cao, Zhongxing Bing, Yushang Cui: Circular RNA circMAGI3 accelerates the glycolysis of non-small cell lung cancer through miR-515-5p/HDGF. Am J Transl Res 2020;12(7):3953-3963. (Full text, PDF).

Zizhuo Su, Maohuan Lin, Yinqing Su, Jiajie Li, Rongjie Lin, Maoxiong Wu, Xiaoyu Wang, Lili Huang, Yuyang Chen, Xiaorong Shu, Shumin Liang, Haifeng Zhang, Tucheng Huang, Ruqiong Nie, Jingfeng Wang, Shuanglun Xie: Oxidized low-density lipoprotein inhibits the degradation of cyclophilin A via the lysosome in vascular smooth muscle cells. Am J Transl Res 2020;12(7):3964-3973. (Full text, PDF).

Guojin Zhang, Yuntai Cao, Jing Zhang, Zhiyong Zhao, Wenjuan Zhang, Lele Huang, Zhuoli Zhang, Junlin Zhou: Focal organizing pneumonia in patients: differentiation from solitary bronchioloalveolar carcinoma using dual-energy spectral computed tomography. Am J Transl Res 2020;12(7):3974-3983. (Full text, PDF).

Minghui Song, Yunlong Yue, Jinsong Guo, Lili Zuo, Hong Peng, Queenie Chan, Yanfang Jin: Quantitative analyses of the correlation between dynamic contrast-enhanced MRI and intravoxel incoherent motion DWI in thyroid nodules. Am J Transl Res 2020;12(7):3984-3992. (Full text, PDF).

Eun Byeol Jo, Hyunjoo Lee, Kyo Won Lee, Sung Joo Kim, Doopyo Hong, Jae Berm Park: Complete regression of metastatic de-differentiated liposarcoma with engineered mesenchymal stromal cells with dTRAIL and HSV-TK. Am J Transl Res 2020;12(7):3993-4000. (Full text, PDF).

Qingquan Wei, Tingting Sun, Zhongqi Wan, Yongjie Zhang, Qing Peng: Cytokine and chemokine profile changes in patients after intravitreal conbercept injection for center macular edema due to branch retinal vein occlusion. Am J Transl Res 2020;12(7):4001-4008. (Full text, PDF).

Zaiqiang Wang, Yu Zang, Yanjun Gao, Luyao Han, Hongwei Lin, Yongheng Gao, Min Chen, Yurou Liu, Qian Zhang, Enqing Fu: Evaluation of bronchoalveolar lavage fluid combined with the loop-mediated isothermal amplification assay in lower respiratory tract infections. Am J Transl Res 2020;12(7):4009-4016. (Full text, PDF).

Liancheng Zhu, Rui Gou, Qian Guo, Jing Wang, Qing Liu, Bei Lin: High expression and potential synergy of human epididymis protein 4 and Annexin A8 promote progression and predict poor prognosis in epithelial ovarian cancer. Am J Transl Res 2020;12(7):4017-4030. (Full text, PDF).

Yuheng Yan, Qingmiao Shi, Xin Yuan, Chen Xue, Shen Shen, Yuting He: DANCR: an emerging therapeutic target for cancer. Am J Transl Res 2020;12(7):4031-4042. (Full text, PDF).

Juliana R Chaves, Carolina R T de Souza, Antonio A C Modesto, Fabiano C Moreira, Eliel B Teixeira, Jonathan S Sarraf, Thaís S R Allen, Taíssa M T Araújo, André S Khayat: Effects of alkaline water intake on gastritis and miRNA expression (miR-7, miR-155, miR-135b and miR-29c). Am J Transl Res 2020;12(7):4043-4050. (Full text, PDF).

Yuheng Yan, Xin Yuan, Chen Xue, Yuting He: Human coilin interacting nuclear ATPase protein in cancer: uncovering new insights into pathogenesis and therapy. Am J Transl Res 2020;12(7):4051-4058. (Full text, PDF).

Xiao Bao, Howe Liu, Hui-Yu Liu, Ying Long, Jie-Wen Tan, Zhi-Min Zhu: The effect of intermittent hypoxia training on migraine: a randomized controlled trial. Am J Transl Res 2020;12(7):4059-4065. (Full text, PDF).

Yanyan Li, Yu Zang, Yan Wang, Faguang Jin, Wei Liu: Peripheral pulmonary nodule diagnosed as mycobacterium chelonae using electromagnetic navigation bronchoscopy combined with next generation sequencing: a case report. Am J Transl Res 2020;12(7):4066-4073. (Full text, PDF).

Matarr Khan, Yung-An Huang, Chieh-Ying Kuo, Tong Lin, Chun-Hao Lu, Li-Chen Chen, Ming-Ling Kuo: Blocking pannexin1 reduces airway inflammation in a murine model of asthma. Am J Transl Res 2020;12(7):4074-4083. (Full text, PDF).

Xujun Feng, Yikun Yang, Yawei Zheng, Jie Song, Yanxia Hu, Fei Xu: Effects of catalpol on asthma by airway remodeling via inhibiting TGF-β1 and EGF in ovalbumin-induced asthmatic mice. Am J Transl Res 2020;12(7):4084-4093. (Full text, PDF).