AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 12, Number 8:4094-4839;2020
American Journal of Translational Research


Shan-Shan Li, Shuo-Lin Wang, Hui-Juan Zhang, Shi-Hao He, Xu Liang, Tian-Fang Li: The pathogenesis and treatment in antineutrophil cytoplasmic antibody associated vasculitis. Am J Transl Res 2020;12(8):4094-4107. (Full text, PDF).

Chun-Guang Ma, Wen-Hao Xu, Yue Xu, Jun Wang, Wang-Rui Liu, Da-Long Cao, Hong-Kai Wang, Guo-Hai Shi, Yi-Ping Zhu, Yuan-Yuan Qu, Hai-Liang Zhang, Ding-Wei Ye: Identification and validation of novel metastasis-related signatures of clear cell renal cell carcinoma using gene expression databases. Am J Transl Res 2020;12(8):4108-4126. (Full text, PDF).

Yuhui Kou, Fei Yu, Yusong Yuan, Suping Niu, Na Han, Yajun Zhang, Xiaofeng Yin, Hailin Xu, Baoguo Jiang: Effects of NP-1 on proliferation, migration, and apoptosis of Schwann cell line RSC96 through the NF-κB signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(8):4127-4140. (Full text, PDF).

Xuenuo Chen, Zhongxiang Jiang, Yihuan Pu, Xiaoye Jiang, Lichun Xiang, Zheng Jiang: Zinc finger and BTB domain-containing 7C (ZBTB7C) expression as an independent prognostic factor for colorectal cancer and its relevant molecular mechanisms. Am J Transl Res 2020;12(8):4141-4159. (Full text, PDF).

Yulan Zhong, Xiaoqiang Li, Chuqiao Li, Yudi Li, Yuqi He, Fangming Li, Li Ling: Intracerebral hemorrhage alters circular RNA expression profiles in the rat brain. Am J Transl Res 2020;12(8):4160-4174. (Full text, PDF).

Qingsong Zhang, Xuecheng Yang, Lei Luo, Xiaocheng Ma, Wei Jiao, Bin Li, Mingxin Zhang, Kaidong Zhao, Haitao Niu: Targeted p21 activation by a new double stranded RNA suppresses human prostate cancer cells growth and metastasis. Am J Transl Res 2020;12(8):4175-4188. (Full text, PDF).

Jinwu Wang, Jie Cai, Xingyu Wang, Gaosheng Zhu, Yongzeng Feng, Hua Chen, Leyi Cai: An injectable liposome for sustained release of tanshinone IIA to the treatment of acute blunt muscle injury by augmenting autophagy and alleviating oxidative stress. Am J Transl Res 2020;12(8):4189-4203. (Full text, PDF).

Yanyan Zheng, Yiting Miao, Jing Xie, Yijun Lin, Qiong Yao, Jianyong Cai, Xiaokai Yang: Long noncoding RNA lysophospholipase-like 1-2 as ceRNA modulates glioma metastasis by regulating miR-217/YWHAG. Am J Transl Res 2020;12(8):4204-4215. (Full text, PDF).

Xiangsheng Wang, Mingwu Deng, Ziyou Yu, Yizuo Cai, Wei Liu, Guangdong Zhou, Xiansong Wang, Yilin Cao, Wei Li, Wenjie Zhang: Cell-free fat extract accelerates diabetic wound healing in db/db mice. Am J Transl Res 2020;12(8):4216-4227. (Full text, PDF).

Haonan Qi, Yu Wang, Peidian Wu, Yi Ma, Jufang Wang: Rapid and fully-automated detection of Clostridium difficile Toxin B via magnetic-particle-based chemiluminescent immunoassay. Am J Transl Res 2020;12(8):4228-4236. (Full text, PDF).

Zhigang Wang, Hongsai Chen, Lu Xue, Weiwei He, Lianying Jiang, Zhaoyan Wang, Hao Wu: Proteomic screening identifies PML/p53 axis as a potential treatment target of facial nerve schwannomas. Am J Transl Res 2020;12(8):4237-4250. (Full text, PDF, Supplementary Table 2).

Xiao Xu, Peng Zhang, Xingfu Li, Yujie Liang, Kan Ouyang, Jianyi Xiong, Daping Wang, Li Duan: MicroRNA expression profiling in an ovariectomized rat model of postmenopausal osteoporosis before and after estrogen treatment. Am J Transl Res 2020;12(8):4251-4263. (Full text, PDF).

Xiaoling Zhao, Weimin Kong, Katherine Tucker, Allison Staley, Yali Fan, Wenchuan Sun, Yajie Yin, Yu Huang, Ziwei Fang, Jiandong Wang, Somdutta Sen, Sundeep Dugar, Chunxiao Zhou, Victoria L Bae-Jump: SPR064, a pro-drug of paclitaxel, has anti-tumorigenic effects in endometrial cancer cell lines and mouse models. Am J Transl Res 2020;12(8):4264-4276. (Full text, PDF).

Huan Liu, Qun-Long Liu, Ting-Shuai Zhai, Jun Lu, Yun-Ze Dong, Yun-Fei Xu: Silencing miR-454 suppresses cell proliferation, migration and invasion via directly targeting MECP2 in renal cell carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(8):4277-4289. (Full text, PDF).

Yulin Kang, Helen Ka-Wai Law, Yanyang Zhang, Ying Wu, Guang-Hua Zhu, Moin Ahson Saleem, Wen-Yan Huang: TMT-based proteomic analysis reveals the effects of chloroquine on human podocytes. Am J Transl Res 2020;12(8):4290-4301. (Full text, PDF, Supplementary Material).

Lizhong Zeng, Xin Lyu, Jingyan Yuan, Wei Wang, Nannan Zhao, Boxuan Liu, Ruiying Sun, Xia Meng, Shuanying Yang: Long non-coding RNA LINC01116 is overexpressed in lung adenocarcinoma and promotes tumor proliferation and metastasis. Am J Transl Res 2020;12(8):4302-4313. (Full text, PDF).

Xuan Wu, Shuo Liang, Xingyu Zhu, Xiaotao Wu, Zhan Dong: CoQ10 suppression of oxidative stress and cell senescence increases bone mass in orchiectomized mice. Am J Transl Res 2020;12(8):4314-4325. (Full text, PDF).

Hong Ding, Yu Jiang, Yumei Jiang, Dongdong Yuan, Lunhua Xiao: Ulinastatin attenuates monocyte-endothelial adhesion via inhibiting ROS transfer between the neighboring vascular endothelial cells mediated by Cx43. Am J Transl Res 2020;12(8):4326-4336. (Full text, PDF).

Weiwei Xu, Yanling Zhao, Yanqiu Ai: Overexpression of lncRNA Gm43050 alleviates apoptosis and inflammation response induced by sevoflurane treatment by regulating miR-640/ZFP91. Am J Transl Res 2020;12(8):4337-4346. (Full text, PDF).

Lili Bai, Xiaobo Peng, Yanqing Liu, Yawei Sun, Lexin Zheng, Zhongying Liu, Kun Wan, Jiao Wang, Junxiu Zhao, Zewu Qiu: Association between acute severe mercury poisoning and multiple organ failure: a case report. Am J Transl Res 2020;12(8):4347-4353. (Full text, PDF).

Zitian Huo, Yinxia Su, Yuting Dong, Yiyun Zheng, Qian Zhang, Yaqi Duan, Guoping Wang: Rho-kinase inhibition by Fasudil promotes tumor maturation and apoptosis in small-cell lung cancer. Am J Transl Res 2020;12(8):4354-4370. (Full text, PDF).

Shaolei Ma, Yujie Wang, Jing Yao, Quan Cao, Xiangrong Zuo: The etiological role of endoplasmic reticulum stress in acute lung injury-related right ventricular dysfunction in a rat model. Am J Transl Res 2020;12(8):4371-4383. (Full text, PDF).

Fei-Lei Zhang, Yue-Lin Huang, Xiao-Ye Zhou, Xue-Ling Tang, Xiao-Jun Yang: Telocytes enhanced in vitro decidualization and mesenchymal-epithelial transition in endometrial stromal cells via Wnt/β-catenin signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(8):4384-4396. (Full text, PDF).

Fan Zhou, Jingjing Jin, Lin Zhou, Longyun Wu, Yu Cao, Hongli Yan, Qin Huang, Lei Wang, Xiaoping Zou: Suppression of estrogen receptor-beta promotes gastric cancer cell apoptosis with induction of autophagy. Am J Transl Res 2020;12(8):4397-4409. (Full text, PDF).

Xiaohui Peng, Rongrong Zhang, Wei Yan, Min Zhou, Shuiping Lu, Shiping Xie: Reduced white matter integrity associated with cognitive deficits in patients with drug-naive first-episode schizophrenia revealed by diffusion tensor imaging. Am J Transl Res 2020;12(8):4410-4421. (Full text, PDF).

Weijuan Xin, Xiaodong Gao, Shuting Zhao, Peng Zhao, Hui Yu, Qianyu Wu, Keqin Hua: LncRNA RP11-395G23.3 suppresses the endometrial cancer progression via regulating microRNA-205-5p/PTEN axis. Am J Transl Res 2020;12(8):4422-4433. (Full text, PDF).

Cuie Gao, Wen-Chiech Chen, Wenying Liu, Qiquan Chen, Shuguang Chen, Yan Xu, Zhiqiang Song: Pathogenic role of circulating CD4+CXCR5+ cell subpopulations in patients with chronic spontaneous urticarial. Am J Transl Res 2020;12(8):4434-4444. (Full text, PDF).

Junquan Weng, Jiahua Wu, Weixuan Chen, Haidong Fan, Huijuan Liu: KLF14 inhibits osteogenic differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells by downregulating WNT3A. Am J Transl Res 2020;12(8):4445-4455. (Full text, PDF).

Ruixue Wang, Changyu Chen, Weibiao Kang, Guangjun Meng: SNHG9 was upregulated in NSCLC and associated with DDP-resistance and poor prognosis of NSCLC patients. Am J Transl Res 2020;12(8):4456-4466. (Full text, PDF).

Peng Yu, Sicong Ma, Xinchun Dai, Feng Cao: Elabela alleviates myocardial ischemia reperfusion-induced apoptosis, fibrosis and mitochondrial dysfunction through PI3K/AKT signaling. Am J Transl Res 2020;12(8):4467-4477. (Full text, PDF).

Dacheng Xie, Shijun Yu, Li Li, Ming Quan, Yong Gao: The FOXM1/ATX signaling contributes to pancreatic cancer development. Am J Transl Res 2020;12(8):4478-4487. (Full text, PDF).

Guang Ji, Shuyan Sun, Hongran Wu, Xuexiao Chen, Hongying Cui, Jin Tang, Shan Lu, Yanpeng Lu, Duan Li, Xueqin Song: Effect of AAV9-hIGF-1 on inflammatory reaction in mdx mice and its mechanism. Am J Transl Res 2020;12(8):4488-4497. (Full text, PDF).

Yang Yang, Huabin Gao, Tiantian Zhen, Ying Tuo, Shaoyu Chen, Jiangtao Liang, Anjia Han: Hemangioblastoma: clinicopathologic study of 42 cases with emphasis on TFE3 expression. Am J Transl Res 2020;12(8):4498-4510. (Full text, PDF).

Yan-Jie Li, Qing-Qi Ji, Zi Wang, Ling-Hong Shen, Ben He: Moringa oleifera seeds mitigate myocardial injury and prevent ventricular failure induced by myocardial infarction. Am J Transl Res 2020;12(8):4511-4521. (Full text, PDF).

Chenzi Yang, Chang Shu, Lunchang Wang, Xin Li, Hao He, Jiehua Li, Jieting Zhu, Yibo Yang, Alan Dardik: EphB4 signaling maintains the contractile phenotype of adult venous smooth muscle cells. Am J Transl Res 2020;12(8):4522-4531. (Full text, PDF).

Liang Jiang, Leilei Zhou, Hong Zhang, Wen Geng, Wei Yong, Jinluan Cui, Mingyang Peng, Huiyou Chen, Yu-Chen Chen, Xindao Yin: MRI predictors of intracranial hemorrhage in acute ischemic stroke after endovascular thrombectomy therapy. Am J Transl Res 2020;12(8):4532-4541. (Full text, PDF).

Tao Guo, De-Feng Liu, Shi-Hao Peng, A-Man Xu: ALKBH5 promotes colon cancer progression by decreasing methylation of the lncRNA NEAT1. Am J Transl Res 2020;12(8):4542-4549. (Full text, PDF).

Guofeng Li, Aiqin Zhu, Yuling Huang, Jie Meng, Lei Ji, Jinsheng Xue, Hongjuan Li, Xiaohong Wang, Junming Luo, Zhou Wu, Shizheng Wu: The effect of traditional Tibetan guozhuang dance on vascular health in elderly individuals living at high altitudes. Am J Transl Res 2020;12(8):4550-4560. (Full text, PDF).

Panpan Yang, Shan Zhang, Chaowen Yu, Wentian Yan, Ningning Yang, Nan Li, Yuchen Huang, Hongchun Chen, Zhaogen Cai, Yan Zhao, Yanzi Qin, Xiaomeng Gong, Zhenzhong Feng: Fluorescence in situ hybridization for WWTR1-CAMTA1 has higher sensitivity and specificity for epithelioid hemangioendothelioma diagnosis. Am J Transl Res 2020;12(8):4561-4568. (Full text, PDF).

Meiqiao Chen, Yuanbo Wu, Wei Jia, Ming Yin, Zhe Hu, Rui Wang, Wenting Li, Guoping Wang: The predictive value of serum amyloid A and C-reactive protein levels for the severity of coronavirus disease 2019. Am J Transl Res 2020;12(8):4569-4575. (Full text, PDF).

Chenyu Wang, Ran Du, Jieyuan Jin, Yi Dong, Jishi Liu, Liangling Fan, Rong Xiang: Use of whole-exome sequencing to identify a novel ADCY10 mutation in a patient with nephrolithiasis. Am J Transl Res 2020;12(8):4576-4581. (Full text, PDF).

Maarit Lehti, Heli Valkeinen, Sarianna Sipilä, Merja Perhonen, Mirva Rottensteiner, Teemu Pullinen, Rauno Pietiläinen, Kai Nyman, Antti Vehkaoja, Heikki Kainulainen, Urho M Kujala: Effects of aerobic and strength training on aerobic capacity, muscle strength, and gene expression of lymphomonocytes in patients with stable CAD. Am J Transl Res 2020;12(8):4582-4593. (Full text, PDF).

Shaohui Chen, Jin Wang, Xiaohan Xu, Yuguang Huang, Shanfu Xue, Anshi Wu, Xiaoju Jin, Qiang Wang, Jianrui Lyu, Sheng Wang, Yujuan Li, Yonghao Yu, Dengbin Ai, Ailin Luo, Su Min, Lin Li, Xiaohua Zou, Jin Liu, Peilin Lv, Xiaoqin Chai, Xude Sun, Zhibin Zhao, Jiaqiang Zhang: The efficacy and safety of remimazolam tosylate versus propofol in patients undergoing colonoscopy: a multicentered, randomized, positive-controlled, phase III clinical trial. Am J Transl Res 2020;12(8):4594-4603. (Full text, PDF).

Lijie Ma, Yanfeng Fang, Tingxiu Zhang, Peini Xue, Liyan Bo, Wei Liu, Enqing Fu: Comparison in efficacy and safety of forceps biopsy for peripheral lung lesions guided by endobronchial ultrasound-guided sheath (EBUS-GS) and electromagnetic navigation bronchoscopy combined with EBUS (ENB-EBUS). Am J Transl Res 2020;12(8):4604-4611. (Full text, PDF).

Hon-Kan Yip, Pei-Lin Shao, Christopher Glenn Wallace, Jiunn-Jye Sheu, Pei-Hsun Sung, Mel S Lee: Early intramyocardial implantation of exogenous mitochondria effectively preserved left ventricular function in doxorubicin-induced dilated cardiomyopathy rat. Am J Transl Res 2020;12(8):4612-4627. (Full text, PDF).

Zehong Guo, Lin Chen, Yingyuan Ning, Xianglong Ding, Yan Gao, Lei Zhou, Shulan Xu, Zhaoqiang Zhang: Split-crest technique with inlay bone block grafts for narrow posterior mandibles: a retrospective clinical study with a 3-year follow-up. Am J Transl Res 2020;12(8):4628-4638. (Full text, PDF).

Karen S Uray, Zhanglong Peng, Davide Cattano, Holger K Eltzschig, Marie-Françoise Doursout: Development of pulmonary fibrosis after heart failure induced by elevated left atrial pressure. Am J Transl Res 2020;12(8):4639-4647. (Full text, PDF).

Chenyan Jiang, Wei Wei, Yufeng Wang, Chencheng Song, Lei Pan, Kai Sun, Guanhuan Du, Yiwen Deng, Guoyao Tang: TRIM21 causes abnormal expression of IL-6 in oral lichen planus via the TRIB2-MAPK signal axis. Am J Transl Res 2020;12(8):4648-4658. (Full text, PDF).

Weimin Yi, Xue Li, Ke Chen, Jianjun Li, Kefang Chen, Aizhen Pan: Effect of rNA interference on Oatp3a1 gene expression on biological characteristics and immune factors of ovarian granulosa cells in rats with PCOS. Am J Transl Res 2020;12(8):4659-4668. (Full text, PDF).

Beiquan Hu, Yushan Ruan, Feng Wei, Gang Qin, Xianlun Mo, Xiangyu Wang, Donghua Zou: Identification of three glioblastoma subtypes and a six-gene prognostic risk index based on the expression of growth factors and cytokines. Am J Transl Res 2020;12(8):4669-4682. (Full text, PDF).

Qixin Mao, Lianfang Li, Chongjian Zhang, Yadong Sun, Shanqing Liu, Yong Li, Yan Shen, Zhenzhen Liu: Long non coding RNA NRON inhibited breast cancer development through regulating miR-302b/SRSF2 axis. Am J Transl Res 2020;12(8):4683-4692. (Full text, PDF).

Fanglai Zhu, Hao Li, Fei Ding, Hao Guo, Hong Mou, Jie Ma: MiR-422a in gastric cancer cells directly targets CDC40 and modulates cell proliferation. Am J Transl Res 2020;12(8):4693-4701. (Full text, PDF).

Jing Zeng, Ji Zhang, Yuan-Zhong Yang, Fang Wang, Hong Jiang, Hua-Dong Chen, Hui-Yu Wu, Ke Sai, Wan-Ming Hu: IL13RA2 is overexpressed in malignant gliomas and related to clinical outcome of patients. Am J Transl Res 2020;12(8):4702-4714. (Full text, PDF).

Weiwei Li, Yanshu Li: The pseudogene URAHP promotes proliferation and regulates the pathogenesis of preeclampsia. Am J Transl Res 2020;12(8):4715-4727. (Full text, PDF).

Dongjie Ma, Hongsheng Liu, Yingzhi Qin, Danqing Li, Yushang Cui, Li Li, Jia He, Yeye Chen, Xiaoyun Zhou: Circ_0007142/miR-186/FOXK1 axis promoted lung adenocarcinoma progression. Am J Transl Res 2020;12(8):4728-4738. (Full text, PDF).

Peng Wei, Zhenjie Huang, Luoman Gan, Yu Li, Caicheng Qin, Guangnan Liu: Nintedanib ameliorates tracheal stenosis by activating HDAC2 and suppressing IL-8 and VEGF in rabbit. Am J Transl Res 2020;12(8):4739-4748. (Full text, PDF).

Shenglan Li, Wei Li, Gang Chen, Jing Huang, Wenbin Li: MiRNA-27a-3p induces temozolomide resistance in glioma by inhibiting NF1 level. Am J Transl Res 2020;12(8):4749-4756. (Full text, PDF).

Qian Ban, Li Qiao, Haidong Xia, Baiyi Xie, Justin Liu, Yunhan Ma, Liyi Zhang, Meng Zhang, Leyna G Liu, Wenqiao Jiao, Shuting Yang, Zongye Li, Songguo Zheng, Dahai Liu, Junjie Xia, Zhongquan Qi: β-catenin regulates myocardial ischemia/reperfusion injury following heterotopic heart transplantation in mice by modulating PTEN pathways. Am J Transl Res 2020;12(8):4757-4771. (Full text, PDF).

Xiao Yu, Guangxiang Chen, Zhiqiang Li, Renjie Xu, Yuanshi She, Xiangxin Zhang, Hong Zhang: Alignment results of infrared computer-assisted navigation of total knee arthroplasty for end-stage knee osteoarthritis. Am J Transl Res 2020;12(8):4772-4780. (Full text, PDF).

Chenxi Zhang, Zhenxuan Shao, Zhentai Chen, Chen Lin, Sunli Hu, Zhiling Lou, Jiafeng Li, Xuanqi Zheng, Nan Lin, Weiyang Gao: Hydroxysafflor yellow A promotes multiterritory perforating flap survival: an experimental study. Am J Transl Res 2020;12(8):4781-4794. (Full text, PDF).

Sui Huang, Xuan Lu, Liang V Tang, Yu Hu: Efficacy and safety of intravenous thrombolysis for acute ischemic stroke in cancer patients: a systemic review and meta-analysis. Am J Transl Res 2020;12(8):4795-4806. (Full text, PDF).

Xuejing Guan, Jie Shen, Yahong Xu, Xuefang Feng, Rong Zhou: Heme oxygenase-1 enhances autophagy by modulating the AMPK/mTORC1 signaling pathway as a renoprotective mechanism to mitigate lead-induced nephrotoxicity. Am J Transl Res 2020;12(8):4807-4818. (Full text, PDF).

Jia-Hui Lu, Mao-Biao Zhang, Jun-Wu Wang, Xiu-Ying Ye, Jia-Li Chen, Gai-Li Jia, Ci-Shan Xie, Yu-Jing Shen, Yuan-Xiang Tao, Jun Li, Hong Cao: Kalirin-7 contributes to type 2 diabetic neuropathic pain via the postsynaptic density-95/N-methyl-D-aspartate receptor 2B-dependent N-methyl-D-aspartate receptor 2B phosphorylation in the spinal cord in rats. Am J Transl Res 2020;12(8):4819-4829. (Full text, PDF).

Juan Liu, Xiaofei Hu, Yuan Xue, Chen Liu, Daihong Liu, Yongning Shang, Yanshu Shi, Lin Cheng, Jiqiang Zhang, Antao Chen, Jian Wang: Targeting hepcidin improves cognitive impairment and reduces iron deposition in a diabetic rat model. Am J Transl Res 2020;12(8):4830-4839. (Full text, PDF).