AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 12, Number 9:4840-5992;2020
American Journal of Translational Research


Bei-Bei Ma, Ting-Juan Zhang, Cui-Zhu Wang, Zi-Jun Xu, Jing-Dong Zhou, Yu Gu, Ji-Chun Ma, Zhao-Qun Deng, Jiang Lin, Jun Qian: Methylation-independent CRIP1 expression is a potential biomarker affecting prognosis in cytogenetically normal acute myeloid leukemia. Am J Transl Res 2020;12(9):4840-4852. (Full text, PDF, Supplementary File 1, 2).

John J O Mogaka, San E James, Moses J Chimbari: Leveraging implementation science to improve implementation outcomes in precision medicine. Am J Transl Res 2020;12(9):4853-4872. (Full text, PDF).

Weiwei Peng, Huanhuan Sha, Xun Sun, Renrui Zou, Yue Zhu, Guoren Zhou, Jifeng Feng: Role and mechanism of miR-187 in human cancer. Am J Transl Res 2020;12(9):4873-4884. (Full text, PDF).

Yong Chang Chen, He Li, Jing Wang: Mechanisms of metformin inhibiting cancer invasion and migration. Am J Transl Res 2020;12(9):4885-4901. (Full text, PDF).

Xun Chen, Xiao-Ru Yan, Jing Liu, Li-Ping Zhang: Chaiqi decoction ameliorates vascular endothelial injury in metabolic syndrome by upregulating autophagy. Am J Transl Res 2020;12(9):4902-4922. (Full text, PDF).

Rui-Fang Tian, Xiao-Fei Li, Cong Xu, Hui Wu, Lan Liu, Li-Hui Wang, Dong He, Ke Cao, Pei-Guo Cao, John K Ma, Cheng-Hui Huang: SiRNA targeting PFK1 inhibits proliferation and migration and enhances radiosensitivity by suppressing glycolysis in colorectal cancer. Am J Transl Res 2020;12(9):4923-4940. (Full text, PDF).

Limei Chen, Luopei Guo, Fang Chen, Yu Xie, Hongwei Zhang, Peiqing Quan, Long Sui: Transplantation of menstrual blood-derived mesenchymal stem cells (MbMSCs) promotes the regeneration of mechanical injuried endometrium. Am J Transl Res 2020;12(9):4941-4954. (Full text, PDF).

Yuexin Hu, Mingjun Zheng, Caixia Wang, Shuang Wang, Rui Gou, Ouxuan Liu, Xiao Li, Juanjuan Liu, Bei Lin: Identification of KIF23 as a prognostic signature for ovarian cancer based on large-scale sampling and clinical validation. Am J Transl Res 2020;12(9):4955-4976. (Full text, PDF).

Lili Guo, Te Fang, Yanhua Jiang, Dingsheng Liu: Identification of immune checkpoint inhibitors and biomarkers among STAT family in stomach adenocarcinoma. Am J Transl Res 2020;12(9):4977-4997. (Full text, PDF).

Bo Liu, Dong Hu, Yu Zhou, Yihang Yu, Lianju Shen, Chunlan Long, Denis Butnaru, Peter Timashev, Dawei He, Tao Lin, Tao Xu, Deying Zhang, Guanghui Wei: Exosomes released by human umbilical cord mesenchymal stem cells protect against renal interstitial fibrosis through ROS-mediated P38MAPK/ERK signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(9):4998-5014. (Full text, PDF).

Pengxun Han, Wenci Weng, Yinghui Chen, Yuchun Cai, Yao Wang, Menghua Wang, Hongyue Zhan, Changjian Yuan, Xuewen Yu, Mumin Shao, Huili Sun: Niclosamide ethanolamine attenuates systemic lupus erythematosus and lupus nephritis in MRL/lpr mice. Am J Transl Res 2020;12(9):5015-5031. (Full text, PDF).

Hailong Cao, Xiyu Zhu, Xin Chen, Yining Yang, Qing Zhou, Wei Xu, Dongjin Wang: Quantitative proteomic analysis to identify differentially expressed proteins in the persistent atrial fibrillation using TMT coupled with nano-LC-MS/MS. Am J Transl Res 2020;12(9):5032-5047. (Full text, PDF).

Feng Shao, Ming Cai, Fang-Fang Fan, Mei Huang, Ye Tao, Chao Wang, Fu-Tao Meng, Qiang Huang: Overexpression of circRNA chr7:154954255-154998784+ in cancer-associated pancreatic stellate cells promotes the growth and metastasis of pancreatic cancer by targeting the miR-4459/KIAA0513 axis. Am J Transl Res 2020;12(9):5048-5063. (Full text, PDF).

Fa-Xiu Chen, Ning Du, Jian Hu, Fang Ning, Xun Mei, Qiang Li, Le Peng: Intramuscular accumulation of pentadecanoic acid activates AKT1 to phosphorylate NCOR1 and triggers FOXM1-mediated apoptosis in the pathogenesis of sarcopenia. Am J Transl Res 2020;12(9):5064-5079. (Full text, PDF).

Chongxin He, Jie Xia, Yinghua Gao, Zhilong Chen, Xinjian Wan: Chlorin A-mediated photodynamic therapy induced apoptosis in human cholangiocarcinoma cells via impaired autophagy flux. Am J Transl Res 2020;12(9):5080-5094. (Full text, PDF).

Cong Xu, Wei Ren, Yue Zhang, Fanjun Zheng, Hui Zhao, Haitao Shang, Weiwei Guo, Shiming Yang: KIT gene mutation causes deafness and hypopigmentation in Bama miniature pigs. Am J Transl Res 2020;12(9):5095-5107. (Full text, PDF).

Jiaxin Zhang, Guang Chen, Jiaying Zhang, Peng Zhang, Yong’an Ye: Construction of a prognostic model based on nine immune-related genes and identification of small molecule drugs for hepatocellular carcinoma (HCC). Am J Transl Res 2020;12(9):5108-5130. (Full text, PDF).

Chaoqun Hu, Yun He, Shuyu Fang, Na Tian, Mengjia Gong, Xiaohui Xu, Li Zhao, Yi Wang, Tongchuan He, Yuanyuan Zhang, Yang Bi: Urine-derived stem cells accelerate the recovery of injured mouse hepatic tissue. Am J Transl Res 2020;12(9):5131-5150. (Full text, PDF).

Yan Miao, Zuochuan Ding, Zhimiao Zou, Yang Yang, Min Yang, Xiaoqian Zhang, Zeyang Li, Liang Zhou, Limin Zhang, Xue Zhang, Dunfeng Du, Fengchao Jiang, Ping Zhou: Inhibition of MyD88 by a novel inhibitor reverses two-thirds of the infarct area in myocardial ischemia and reperfusion injury. Am J Transl Res 2020;12(9):5151-5169. (Full text, PDF).

Wei Pang, Yashan Li, Weihua Guo, Hong Shen: Cyclin E: a potential treatment target to reverse cancer chemoresistance by regulating the cell cycle. Am J Transl Res 2020;12(9):5170-5187. (Full text, PDF).

Zijian Tian, Lingfeng Meng, Xingbo Long, Tongxiang Diao, Maolin Hu, Miao Wang, Ming Liu, Jianye Wang: Identification and validation of an immune-related gene-based prognostic index for bladder cancer. Am J Transl Res 2020;12(9):5188-5204. (Full text, PDF).

Yi Zhang, Qingyang Liang, Yanan Zhang, Lei Hong, Da Lei, Li Zhang: Olmesartan alleviates bleomycin-mediated vascular smooth muscle cell senescence via the miR-665/SDC1 axis. Am J Transl Res 2020;12(9):5205-5220. (Full text, PDF).

Le Zhang, Minkai Cao, Zhiwei Yu, Siliang Xu, Liang Ju, Jun Qian, Tianyu Li, Jianjuan Xu, Wei Qian, Jian Zhou, Zhengying Li: The restoration of Wnt/β-catenin signalling activity by a tuna backbone-derived peptide ameliorates hypoxia-induced cardiomyocyte injury. Am J Transl Res 2020;12(9):5221-5236. (Full text, PDF).

Fengqin Zhu, Heng He, Li Fan, Cuimei Ma, Zhen Xu, Yuan Xue, Yibo Wang, Cuiping Zhang, Guangxi Zhou: Blockade of CXCR2 suppresses proinflammatory activities of neutrophils in ulcerative colitis. Am J Transl Res 2020;12(9):5237-5251. (Full text, PDF).

Bo Sheng, Yizuo Song, Jianan Zhang, Ruyi Li, Zhiwei Wang, Xueqiong Zhu: Atorvastatin suppresses the progression of cervical cancer via regulation of autophagy. Am J Transl Res 2020;12(9):5252-5268. (Full text, PDF).

Xueqin Gao, Xuying Sun, Sarah Amra, Yan Cui, Zhenhan Deng, Haizi Cheng, Greg W Zhang, Charles A Huard, Bing Wang, Johnny Huard: Impaired bone defect and fracture healing in dystrophin/utrophin double-knockout mice and the mechanism. Am J Transl Res 2020;12(9):5269-5282. (Full text, PDF).

Jia Liu, Yang Zhan, Jiefu Wang, Junfeng Wang, Jiansheng Guo, Dalu Kong: lncRNA-SNHG17 promotes colon adenocarcinoma progression and serves as a sponge for miR-375 to regulate CBX3 expression. Am J Transl Res 2020;12(9):5283-5295. (Full text, PDF).

Jing Wei, Ke Peng, Jun Zhu, Lincui Wang, Tiantian Han, Aiqin Sun, Genbao Shao, Hanqing Liu, Wannian Yang, Qiong Lin: Geranylgeranylation promotes proliferation, migration and invasion of gastric cancer cells through the YAP signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(9):5296-5307. (Full text, PDF).

Peng Xiao, Xu Zhu, Jinpeng Sun, Yuhang Zhang, Weijian Qiu, Jianqiang Li, Xuejian Wu: MicroRNA-613 alleviates IL-1β-induced injury in chondrogenic CHON-001 cells by targeting fibronectin 1. Am J Transl Res 2020;12(9):5308-5319. (Full text, PDF).

Shanqiang Qu, Shuhao Liu, Weiwen Qiu, Jin Liu, Huafu Wang: Screening of autophagy genes as prognostic indicators for glioma patients. Am J Transl Res 2020;12(9):5320-5331. (Full text, PDF).

Tong Zhang, Hongxin Wang, Meili Lu, Kun Zhao, Jiawei Yin, Yang Liu, Yang Sun: Astragaloside IV prevents myocardial hypertrophy induced by mechanical stress by activating autophagy and reducing inflammation. Am J Transl Res 2020;12(9):5332-5342. (Full text, PDF).

Wen Hu, Shao-Lin Ma, Li-Li Liu, Ying-Hui Zhu, Ting-Ting Zeng, Yan Li, Xin-Yuan Guan: Impact of mitochondrial transcription factor A expression on the outcomes of ovarian, endometrial and cervical cancers. Am J Transl Res 2020;12(9):5343-5361. (Full text, PDF).

Han Chen, Rui Wang, Fei Xu, Tongtong Zang, Meng Ji, Jiasheng Yin, Jiahui Chen, Li Shen, Junbo Ge: Renal denervation mitigates atherosclerosis in ApoE-/- mice via the suppression of inflammation. Am J Transl Res 2020;12(9):5362-5380. (Full text, PDF).

Xiao-Hui Yuan, Ping Zhang, Ting-Ting Yu, Hua-Kun Huang, Lu-Lu Zhang, Chun-Mei Yang, Tao Tan, Sheng-Dong Yang, Xiao-Ji Luo, Jin-Yong Luo: Lycorine inhibits tumor growth of human osteosarcoma cells by blocking Wnt/β-catenin, ERK1/2/MAPK and PI3K/AKT signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(9):5381-5398. (Full text, PDF).

Wenbin Yu, Bo Ma, Wei Zhao, Jingtao Liu, Hao Yu, Zhihua Tian, Zhiqin Fan, Haibo Han: The combination of circRNA-UMAD1 and Galectin-3 in peripheral circulation is a co-biomarker for predicting lymph node metastasis of thyroid carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(9):5399-5415. (Full text, PDF).

Xiaoxue Yin, Xingming Zhang, Zhenhua Liu, Guangxi Sun, Xudong Zhu, Haoran Zhang, Sha Zhu, Jinge Zhao, Junru Chen, Pengfei Shen, Jia Wang, Ni Chen, Qiao Zhou, Hao Zeng: Assessment for prognostic value of differentially expressed genes in immune microenvironment of clear cell renal cell carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(9):5416-5432. (Full text, PDF).

Yuanjie Zhao, Xiaomei Yang, Xinchun Xu, Jieru Zhang, Ling Zhang, Hui Xu, Zhiming Miao, Dawei Li, Shusheng Wang: Deubiquitinase PSMD7 regulates cell fate and is associated with disease progression in breast cancer. Am J Transl Res 2020;12(9):5433-5448. (Full text, PDF).

Ning Tang, Yulei Dong, Tinghui Xiao, Hong Zhao: LncRNA TUG1 promotes the intervertebral disc degeneration and nucleus pulposus cell apoptosis though modulating miR-26a/HMGB1 axis and regulating NF-κB activation. Am J Transl Res 2020;12(9):5449-5464. (Full text, PDF).

Nan Wang, Fengjie Hao, Jiajun Ren, Xiaochun Fei, Yongjun Chen, Wen Xu, Junqing Wang: Positive feedback loop of AKR1B10P1/miR-138/SOX4 promotes cell growth in hepatocellular carcinoma cells. Am J Transl Res 2020;12(9):5465-5480. (Full text, PDF).

Jiye Xu, Ning Li, Wenying Deng, Suxia Luo: Long noncoding RNA FER1L4 suppresses proliferation, invasion, migration and lymphatic metastasis of gastric cancer cells through inhibiting the Hippo-YAP signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(9):5481-5495. (Full text, PDF).

Juan Li, Chunting Zhang, Xin Yuan, Zhigang Ren, Zujiang Yu: Correlations between stemness indices for hepatocellular carcinoma, clinical characteristics, and prognosis. Am J Transl Res 2020;12(9):5496-5510. (Full text, PDF).

Xuhua Duan, Hao Li, Xinwei Han, Jianzhuang Ren, Fengyao Li, Shuguang Ju, Manzhou Wang, Wenhui Wang: Antitumor properties of arsenic trioxide-loaded CalliSpheres® microspheres by transarterial chemoembolization in VX2 liver tumor rabbits: suppression of tumor growth, angiogenesis, and metastasis and elongation of survival. Am J Transl Res 2020;12(9):5511-5524. (Full text, PDF).

Weiwei Lu, Aihua Fei, Ying Jiang, Liang Chen, Yunkun Wang: Tetraspanin CD9 interacts with α-secretase to enhance its oncogenic function in pancreatic cancer. Am J Transl Res 2020;12(9):5525-5537. (Full text, PDF).

Qinghua Yu, Jiewei Luo, Jiguang Zhang, Yangming Chen, Kai Chen, Jianbin Lin, Shihui Sun, Xing Lin: Oxymatrine inhibits the development of non-small cell lung cancer through miR-367-3p upregulation and target gene SGK3 downregulation. Am J Transl Res 2020;12(9):5538-5550. (Full text, PDF).

Fenglin Hu, Xufeng Tao, Liang Zhao, Fangyue Guo, Qi Zhou, Huiyi Song, Hong Xiang, Dong Shang: LncRNA-PVT1 aggravates severe acute pancreatitis by promoting autophagy via the miR-30a-5p/Beclin-1 axis. Am J Transl Res 2020;12(9):5551-5562. (Full text, PDF).

Mei Mei, Jing Nie, Huawei Sun, He Wang, Li Rong: LncRNA-NEF regulated the hyperoxia-induced injury of lung epithelial cells by FOXA2. Am J Transl Res 2020;12(9):5563-5574. (Full text, PDF).

Xiangyu Meng, Kaitai Liu, Zhenfei Xiang, Xiao Yu, Ping Wang, Qi Ma: MiR-125b-2-3p associates with prognosis of ccRCC through promoting tumor metastasis via targeting EGR1. Am J Transl Res 2020;12(9):5575-5585. (Full text, PDF).

Dong Han, Junjun Sun, Dikun Fan, Chao Zhang, Shoufeng Du, Wang Zhang: Simvastatin ameliorates oxygen glucose deprivation/reoxygenation-induced pulmonary endothelial barrier dysfunction by restoring cell-cell junctions and actin cytoskeleton dynamics via the PI3K/Akt signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(9):5586-5596. (Full text, PDF).

Fu-Chao Liu, Huang-Ping Yu, An-Hsun Chou, Hung-Chen Lee, Chia-Chih Liao: Corilagin reduces acetaminophen-induced hepatotoxicity through MAPK and NF-κB signaling pathway in a mouse model. Am J Transl Res 2020;12(9):5597-5607. (Full text, PDF).

Zhi Chen, Shan Hua: Transcription factor-mediated signaling pathways’ contribution to the pathology of acute lung injury and acute respiratory distress syndrome. Am J Transl Res 2020;12(9):5608-5618. (Full text, PDF).

Zachary M Connelly, Renjie Jin, Jianghong Zhang, Shu Yang, Siyuan Cheng, Mingxia Shi, Justin MM Cates, Runhua Shi, David J DeGraff, Peter S Nelson, Yunlong Liu, Colm Morrissey, Eva Corey, Xiuping Yu: FOXA2 promotes prostate cancer growth in the bone. Am J Transl Res 2020;12(9):5619-5629. (Full text, PDF).

Qian Yuan, Simiao Zhang, Jingna Li, Jianhao Xiao, Xiaodong Li, Jingmin Yang, Daru Lu, Yunliang Wang: Comprehensive analysis of core genes and key pathways in Parkinson’s disease. Am J Transl Res 2020;12(9):5630-5639. (Full text, PDF).

Liang Zhou, Feng Kuai, Qin Shi, Huilin Yang: Doxorubicin restrains osteogenesis and promotes osteoclastogenesis in vitro. Am J Transl Res 2020;12(9):5640-5654. (Full text, PDF).

Yingdong Lu, Jing Wu, Yuchan Sun, Laiyun Xin, Zhilin Jiang, Hongchen Lin, Mingjing Zhao, Xiangning Cui: Qiliqiangxin prevents right ventricular remodeling by inhibiting apoptosis and improving metabolism reprogramming with pulmonary arterial hypertension. Am J Transl Res 2020;12(9):5655-5669. (Full text, PDF).

Dongying Li, Jie Bao, Jiayuan Yao, Jiansheng Li: lncRNA USP2-AS1 promotes colon cancer progression by modulating Hippo/YAP1 signaling. Am J Transl Res 2020;12(9):5670-5682. (Full text, PDF).

Chanhua Zou, Chunling Yuan, Jiazhou Ye, Ziyu Liu, Xing Gao, Xuemin Piao, Rongyun Mai, Yan Lin, Donghua Zou, Zhaoshan Fang, Rong Liang: Identification and validation of a ten-gene set variation score as a diagnostic and prognostic stratification tool in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(9):5683-5695. (Full text, PDF).

Zhan Zhang, Hanjun Li, Yilin Hu, Fuzhe Wang: Long non-coding RNA ADAMTS9-AS1 exacerbates cell proliferation, migration, and invasion via triggering of the PI3K/AKT/mTOR pathway in hepatocellular carcinoma cells. Am J Transl Res 2020;12(9):5696-5707. (Full text, PDF).

Meng Li, Wan-Ting Jiang, Jia Li, Wen-Chen Ji: Exercise protects against spinal cord injury through miR-21-mediated suppression of PDCD4. Am J Transl Res 2020;12(9):5708-5718. (Full text, PDF).

Yuting He, Qiyao Zhang, Qingyuan Zheng, Xiao Yu, Wenzhi Guo: Distinct 5-methylcytosine profiles of circular RNA in human hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(9):5719-5729. (Full text, PDF).

Hai Wang, Zhongming Huang, Xin Zhao, Boda Guo, Zhigang Ji: miR-4270 regulates cell proliferation and apoptosis in patients with Sertoli cell-only syndrome by targeting GADD45A and inactivating the NOTCH signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(9):5730-5740. (Full text, PDF).

Lin Ma, Zaiyi Li, Sujuan Xi, Quan Guo, Panlin Zhao, Weihao Li, Jing Ai, Xiaoxuan Chen: Tubal ectopic pregnancy occurrence is associated with high expressions of prokineticin receptors and aberrant secretion of inflammatory cytokines. Am J Transl Res 2020;12(9):5741-5751. (Full text, PDF).

Zhenhan Deng, Yujia Wei, Yue Yao, Shanshan Gao, Xia Wang: Let-7f promotes the differentiation of neural stem cells in rats. Am J Transl Res 2020;12(9):5752-5761. (Full text, PDF).

Yajun Huang, Zhongyu Wang, Huanhuan Li, Zhiwei Hu, Hao Hong, Yongfeng Sun, Youli Ke, Xinling Du: ITK inhibition promotes long-term survival of cardiac allografts by regulating T cell PLCγ phosphorylation. Am J Transl Res 2020;12(9):5762-5771. (Full text, PDF).

Xiaobin Li, Rui Liu, Zhong Wang, Mengwei Wu, Le Chang, Hongwei Yuan, Feng Zhuang, Yimin Song, Ziwen Liu: MicroRNA-7 regulates the proliferation and metastasis of human papillary carcinoma cells by targeting Bcl-2. Am J Transl Res 2020;12(9):5772-5780. (Full text, PDF).

Ming Yan, Lan Kluwe, Reinhard E Friedrich, Xiangjun Li, Guiyun Ren, Ralf Smeets, Martin Gosau, Xiao Liu: Inducing differentiation of human dental pulp cells toward acinar-lineage. Am J Transl Res 2020;12(9):5781-5788. (Full text, PDF).

Qiong Wang, Lihua Mu, Hongqing Xi, Chunyan Zhang, Jing Yuan, Min Zhu, Mingyang Li: Upregulated miRNA-543 promotes the proliferation and migration of gastric carcinoma by downregulating KLF6. Am J Transl Res 2020;12(9):5789-5796. (Full text, PDF).

Bogdan Badic, Stéphanie Durand, Flaria El Khoury, Pierre De La Grange, David Gentien, Brigitte Simon, Catherine Le Jossic-Corcos, Laurent Corcos: Prognostic impact of cancer stem cell markers ABCB1, NEO1 and HIST1H2AE in colorectal cancer. Am J Transl Res 2020;12(9):5797-5807. (Full text, PDF).

Haitao Li, Xixin Yan, Shan Feng, Shuai Li, Huiran Zhang, Jingwen Li, Tianjie Qi: Antagonism of interleukin 17 protects chronic obstructive pulmonary disease rat lungs from adverse effects of environmental PM2.5. Am J Transl Res 2020;12(9):5808-5817. (Full text, PDF).

Lorna Brown, Eric T Chen, David S Binder: The use of virtual reality for Peri-procedural pain and anxiety at an outpatient spine clinic injection visit: an exploratory controlled randomized trial. Am J Transl Res 2020;12(9):5818-5826. (Full text, PDF).

Jia-Qi Hu, Yu-Guo Zhang, Juan He, Yi Liu, Jia Huang, Hua Shi: Application of two-dimensional and three-dimensional ultrasound in prenatal screening for brachydactyly deformity. Am J Transl Res 2020;12(9):5827-5835. (Full text, PDF).

Xiaoyang Pang, Zheming Cao, Panfeng Wu, Juyu Tang, Zhengbin Zhou, Fang Yu, Lei Zeng, Yongbin Xiao, Ding Pan, Rui Liu: Outcomes of free anterolateral thigh perforator flaps versus free modified latissimus dorsi myocutaneous flaps for Gustilo type IIIB open tibial fractures with necrosis and infection. Am J Transl Res 2020;12(9):5836-5843. (Full text, PDF).

Rui Li, Xiao Liu, Xi-Jia Zhou, Xiao Chen, Jian-Ping Li, Yun-Hong Yin, Yi-Qing Qu: Identification and validation of the prognostic value of immune-related genes in non-small cell lung cancer. Am J Transl Res 2020;12(9):5844-5865. (Full text, PDF).

Jing-Hao Yao, Wu-Qiong Zhang, Yu Shao, Yue Zhu, Jing Liu, Gong-Sheng Jin, Yan Yang: Molecular phenotype discordance between primary and synchronous metastatic lesions of breast cancer and its determinant role in guiding treatment decisions: a case report. Am J Transl Res 2020;12(9):5866-5873. (Full text, PDF).

Jing-Hao Yao, Zong-Yu Xie, Man Li, Ming-Liang Zhang, Hong-Fei Ci, Yan Yang: Metastatic brain tumors respond favorably to pyrotinib in a HER2-positive breast cancer following failure using trastuzumab. Am J Transl Res 2020;12(9):5874-5881. (Full text, PDF).

Weisong Zhao, Gangyang Wang, Chenghao Zhou, Qinghua Zhao: The regulatory roles of long noncoding RNAs in osteoporosis. Am J Transl Res 2020;12(9):5882-5907. (Full text, PDF).

Yong Li, Xuguan Chen, Peng Li, Qianxuan Xiao, Daorong Hou, Xiangqing Kong: CD47 antibody suppresses isoproterenol-induced cardiac hypertrophy through activation of autophagy. Am J Transl Res 2020;12(9):5908-5923. (Full text, PDF).

Yinong Shi, Chen Zhou, Huan Lu, Xiaoxiao Cui, Jun Li, Shuheng Jiang, Hao Zhang, Rong Zhang: Ceramide synthase 6 predicts poor prognosis and activates the AKT/mTOR/4EBP1 pathway in high-grade serous ovarian cancer. Am J Transl Res 2020;12(9):5924-5939. (Full text, PDF).

Jingcong Zhuang, Pingping Cai, Zhongjie Chen, Qingwei Yang, Xingyu Chen, Xianjian Wang, Xiaorong Zhuang: Long noncoding RNA MALAT1 and its target microRNA-125b are potential biomarkers for Alzheimer’s disease management via interactions with FOXQ1, PTGS2 and CDK5. Am J Transl Res 2020;12(9):5940-5954. (Full text, PDF).

Hiromitsu Hayashi, Yuji Miyamoto, Takaaki Higashi, Yukiharu Hiyoshi, Takanobu Yamao, Norio Uemura, Kazuki Matsumura, Katsunori Imai, Yo-ichi Yamashita, Hideo Baba: CD44 expression enhances chemoresistance and implies occult micrometastases after conversion hepatectomy for initially unresectable colorectal liver metastases. Am J Transl Res 2020;12(9):5955-5966. (Full text, PDF).

Weicheng Xu, Xu Zhao, Panpan Sun, Cong Zhang, Zhijian Fu, Dongsheng Zhou: The effect of medical ozone treatment on cartilage chondrocyte autophagy in a rat model of osteoarthritis. Am J Transl Res 2020;12(9):5967-5976. (Full text, PDF).

Swathi Gopishetty, Vamsi Kota, Achuta K Guddati: Age and race distribution in patients in phase III oncology clinical trials. Am J Transl Res 2020;12(9):5977-5983. (Full text, PDF).

Zheng Li, Cheng Huang, Bo Yang, Wei Hu, Matthew TV Chan, William Ka Kei Wu: Emerging roles of long non-coding RNAs in osteonecrosis of the femoral head. Am J Transl Res 2020;12(9):5984-5991. (Full text, PDF).

Retraction: Oncolytic adenovirus Ad11 enhances the chemotherapy effect of cisplatin on osteosarcoma cells by inhibiting autophagy. Am J Transl Res 2020;12(9):5992. (Full text, PDF).